LỜI THƠ DI CHÚC

LỜI THƠ DI CHÚC

Phật Tiên Thánh Chúa đâu xa
Chính là Chân Tánh Lương Tâm con người
Minh tâm kiến tánh phản hồi
Lương Tâm tỏ rạng cuộc đời bình yên
Lương Tâm chính thị Phật Tiên
Cũng là Thần Thánh Chúa Nhân cao vời
Về Nguồn tìm đọc thơ Trời
Rõ thông tất cả ngời ngời rõ thông
Nhân loại đều là anh em
Năm châu bốn biển cùng chung một nhà
Nhớ luôn thành kính ngợi ca
Cha Trời, Địa Mẫu tối cao đất trời
Ca ngợi Quốc Tổ Vua Hùng
Ra công truyền giáo lập đời thượng ngơn
Thờ Nguồn thời Cội Cha Ông
Tiêu tan tai họa non sông thanh bình
Lời thơ di chúc trao truyền
Thi nhau ra sức hội nầy lập công
Kỳ ba Thánh Đức đề danh
Có công thời đặng vinh quang rỡ ràng
Trở về thiên giới thiên đàng
An vui tự tại không còn tử sanh
Lời thơ Thiên Ý anh linh
Lời thơ di chúc thiêng liêng Cha Trời
Gỡi cho nhân loại con người
Lương Tâm chính thị Thánh, Thần, Phật, Tiên.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s