VĂN HÓA CỘI NGUỒN

Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa vượt lên trên tất cả Văn Hóa, Văn Hóa Tối Cao vũ trụ. Những ý Văn vượt lên trên mọi tư tưởng thế gian, thứ Văn Hóa Linh Đơn dược liệu Cam Lộ chữa lành tất cả những chứng bệnh trong tâm, đi đến an vui tự tại. Văn Hóa đỉnh cao khai mở trí huệ, rất nhiệm mầu và rất linh thiên. Những ai đã trở về Cội Nguồn thật sự con Trời mới hiểu được lời dạy của Trời, lời dạy thậm thâm vi diệu không thể luận bàn, nghĩ bàn cho hết sự huyền diệu Thiên Ý Văn Hóa được.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–