VĂN HÓA CỘI NGUỒN

VĂN HÓA CỘI NGUỒN

Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa vượt lên trên tất cả Văn Hóa, Văn Hóa Tối Cao vũ trụ. Những ý Văn vượt lên trên mọi tư tưởng thế gian, thứ Văn Hóa Linh Đơn dược liệu Cam Lộ chữa lành tất cả những chứng bệnh trong tâm, đi đến an vui tự tại. Văn Hóa đỉnh cao khai mở trí huệ, rất nhiệm mầu và rất linh thiên. Những ai đã trở về Cội Nguồn thật sự con Trời mới hiểu được lời dạy của Trời, lời dạy thậm thâm vi diệu không thể luận bàn, nghĩ bàn cho hết sự huyền diệu Thiên Ý Văn Hóa được.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s