ĐỈNH THĂNG HOA

ĐỈNH THĂNG HOA

Vì dân vì nước, cứ xông pha
Chánh nghĩa là đây, thắng ác tà
Chánh giác sáng bừng, vô minh biến
Huệ tâm huệ trí, bừng nở hoa
Vô ngại đại bi, tan kiếp chấp
Phước hồng rộng khắp, rộng hà sa
Minh tâm kiến tánh, nhờ tịnh pháp
Cội Nguồn một bước, đỉnh thăng hoa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s