ĐỈNH THĂNG HOA

Vì dân vì nước, cứ xông pha
Chánh nghĩa là đây, thắng ác tà
Chánh giác sáng bừng, vô minh biến
Huệ tâm huệ trí, bừng nở hoa
Vô ngại đại bi, tan kiếp chấp
Phước hồng rộng khắp, rộng hà sa
Minh tâm kiến tánh, nhờ tịnh pháp
Cội Nguồn một bước, đỉnh thăng hoa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-