BẬC ANH HÙNG

Yêu nước thương dân, bậc anh hùng
Sáng bừng khí phách, sáng hiếu trung
Vì dân vì nước, cao chót vót
Đạt đỉnh đạo mầu, đạt thủy chung
Cao tột anh linh, vì sông núi
Nhân tốt quả lành, đạt hiển vinh
Hiếu trung, trung hiếu, thờ Thiên Ý
Vua trời Phật Thánh, cũng làm nên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————