ĐẸP BIẾT LÀ BAO

Rồng Tiên tươi đẹp biết là bao
Chém giết mà chi, nát Đồng Bào
Cơ Trời vận hóa, cơ Thánh Đức
Về Nguồn đoàn kết, rạng ánh sao
Non sông đất nước, yên tiếng súng
Làm ăn phát triển dứt gươm đao
Dân giàu nước mạnh, sang vạn lối
Sống theo Hiến Pháp, sống đỉnh cao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–