LỜI DẠY THIÊN Ý CHA TRỜI

Kinh thơ là thầy, muôn vạn sách là bạn, muôn vạn vật biến hóa dạy ta hiểu sâu về định luật Tạo Hóa. Mỗi một con người có một thiên chức, một số phận riêng phải chu toàn, tự trách nhiệm cuộc đời mình, và tìm cho mình một con đường vững vàng, một hướng đi lên, thoát ly mọi sự khổ não, tiến tới an vui tự tại.
Tất cả đều là thầy ta. Tà, Chánh, Phải, Trái, Nghịch, Thuận, Thiện, Ác, Nên Hư, Thành Bại, Sanh, Tử, Siêu, Đọa, vân vân và vân vân… Đạt đến cảnh giới nầy chính là đạt đến Vô Sư Trí. Trí huệ vô tận. Hiểu rõ Tánh Trời và cũng làm chủ được chính mình. Cao thâm thay lời dạy Thiên Ý Cha Trời.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-