CHÂN LÝ

Một ý chí cương quyết, một lập trường kiên định không thối chuyển, khi đã hội ngộ nhận định Lương Tâm chính là căn cốt của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Thời còn tìm Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nào nữa. Tự hiểu rõ Tâm mình Hành ác thời đọa, hành thiện thời siêu. Chân lý ấy không gì thay đổi, đã cho ta một cái nhìn sáng suốt . Đi đến hành động sáng ngời. Cao thâm thay lời dạy Thiên Ý Cha Trời.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————