CHÂN LÝ

CHÂN LÝ

Một ý chí cương quyết, một lập trường kiên định không thối chuyển, khi đã hội ngộ nhận định Lương Tâm chính là căn cốt của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Thời còn tìm Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nào nữa. Tự hiểu rõ Tâm mình Hành ác thời đọa, hành thiện thời siêu. Chân lý ấy không gì thay đổi, đã cho ta một cái nhìn sáng suốt . Đi đến hành động sáng ngời. Cao thâm thay lời dạy Thiên Ý Cha Trời.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s