THƯƠNG THAY

THƯƠNG THAY

Bội ơn bạc nghĩa, với Hùng Vương
Bơ vơ lạc lỏng, thấy mà thương
Lặn hụp triền miên, trong tội lỗi
Tai họa khắp cùng, những vấn vươn
Chẳng trung chẳng hiếu, lòng thay đổi
Nơi chốn ngục hình, nát như tương
Cũng lạ làm sao Cội Nguồn bỏ
Để rồi nhận lãnh mãi tai ương

——————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s