NHỚ ĐỪNG QUÊN

NHỚ ĐỪNG QUÊN

Hãy nhớ lời Cha hỡi các con
Trường đời sàng lọc, lắm gian nan
Trường thi Tạo Hóa nơi thế tục
Là chốn trường thi, chốn thế gian
Hãy nhớ lời Cha, lời truyền dạy
Trở về Nguồn Cội, vượt đi lên
Ngược dòng trần thế, qua bờ giác
Các con hãy nhớ, nhớ đừng quên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s