NHỚ ĐỪNG QUÊN

Hãy nhớ lời Cha hỡi các con
Trường đời sàng lọc, lắm gian nan
Trường thi Tạo Hóa nơi thế tục
Là chốn trường thi, chốn thế gian
Hãy nhớ lời Cha, lời truyền dạy
Trở về Nguồn Cội, vượt đi lên
Ngược dòng trần thế, qua bờ giác
Các con hãy nhớ, nhớ đừng quên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————