NGƯỜI CHA

Chúng con luông mãi mong chờ
Chờ Cha cứu vớt không còn bơ vơ
Trở về thiên giới an vui
Thiên đàng sống mãi ở trên thiên đàng
Cha Trời Cha cả nhân loài
Người Cha cao nhất đất trời người Cha
Người Cha Tạo Hóa Như Lai
Quyền năng vô hạn, không sao nghĩ bàn
Người Cha Linh Hiển tột cùng
Chúng con luôn mãi tôn thờ kính tin
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-