NGƯỜI CHA

NGƯỜI CHA

Chúng con luông mãi mong chờ
Chờ Cha cứu vớt không còn bơ vơ
Trở về thiên giới an vui
Thiên đàng sống mãi ở trên thiên đàng
Cha Trời Cha cả nhân loài
Người Cha cao nhất đất trời người Cha
Người Cha Tạo Hóa Như Lai
Quyền năng vô hạn, không sao nghĩ bàn
Người Cha Linh Hiển tột cùng
Chúng con luôn mãi tôn thờ kính tin
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s