TRỤ VỮNG CỘI NGUỒN

TRỤ VỮNG CỘI NGUỒN

Hãy trở về Cội Nguồn làm chủ Văn Hóa Cội Nguồn, làm chủ lương tâm, vượt qua phong ba bão tố, cố gắng truyền lời Thiên Ý thời mọi tội lỗi đều biến mất, thay vào đó là những phước đức hà sa, cũng như trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Dân Tộc Việt Nam đi trên con đường Việt Nam là đi trên Đại Lộ an toàn, chúng ta sẽ nếm được mùi an lạc của sự bình yên cũng như sự giàu mạnh của đất nước.

***

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s