TRỤ VỮNG CỘI NGUỒN

Hãy trở về Cội Nguồn làm chủ Văn Hóa Cội Nguồn, làm chủ lương tâm, vượt qua phong ba bão tố, cố gắng truyền lời Thiên Ý thời mọi tội lỗi đều biến mất, thay vào đó là những phước đức hà sa, cũng như trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Dân Tộc Việt Nam đi trên con đường Việt Nam là đi trên Đại Lộ an toàn, chúng ta sẽ nếm được mùi an lạc của sự bình yên cũng như sự giàu mạnh của đất nước.

Văn Hóa Cội Nguồn