THỨC TỈNH ĐI

THỨC TỈNH ĐI Đứng dậy đi, thức tỉnh đi, những tâm hồn vùi đầu trong tham vọng, khi đất nước đi vào cảnh lâm nguy. Ngoại xâm xâm lấn biên cương. Cuộc sống đạo đức xuống cấp trầm trọng, những cái ác đang hoành hành, chúng ta khổ đã đành, con cháu chúng ta tiếp tục khổ gánh chịu bao tai họa. Đứng dậy đi thức tỉnh đi. Bắt tay xây dựng lại cuộc sống có Cội có Nguồn, đoàn kết dân tộc chuyển đổi đất nước làm nên lịch sử vàng son chói lọi Việt Nam. ——————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s