THỨC TỈNH ĐI

Đứng dậy đi, thức tỉnh đi, những tâm hồn vùi đầu trong tham vọng, khi đất nước đi vào cảnh lâm nguy. Ngoại xâm xâm lấn biên cương. Cuộc sống đạo đức xuống cấp trầm trọng, những cái ác đang hoành hành, chúng ta khổ đã đành, con cháu chúng ta tiếp tục khổ gánh chịu bao tai họa. Đứng dậy đi thức tỉnh đi. Bắt tay xây dựng lại cuộc sống có Cội có Nguồn, đoàn kết dân tộc chuyển đổi đất nước làm nên lịch sử vàng son chói lọi Việt Nam.
——————————————

Văn Hóa Cội Nguồn