Ở ĐỜI

Ở đời nên nhớ chớ tự kiêu
Hãy học cho thông, luật mọi điều
Nương về Nguồn Cội, là trên hết
Thiên đàng về đến, sống an vui
Trần gian bể khổ, xưa nay thế
Sao bằng về Cội, những tiêu diêu
Tự kiêu có nghĩa là tự sát
Ở đời nên nhớ, chớ tự kiêu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-