Ở ĐỜI

Ở ĐỜI

Ở đời nên nhớ chớ tự kiêu
Hãy học cho thông, luật mọi điều
Nương về Nguồn Cội, là trên hết
Thiên đàng về đến, sống an vui
Trần gian bể khổ, xưa nay thế
Sao bằng về Cội, những tiêu diêu
Tự kiêu có nghĩa là tự sát
Ở đời nên nhớ, chớ tự kiêu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s