CAO SÂU

Làm trai trung hiếu, đứng hàng đầu
Bốn biển tung hoành, chí tóm thâu
Sanh ra ai cũng, mơ nghiệp lớn
Anh hùng lạc đạo, cảnh bể dâu
Hành sự sai cơ, đành khốn đốn
Chí lớn sai đường, được gì đâu
Non sông đã có người dựng nước
Hiếu trung, trung hiếu, mới cao sâu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–