TRỞ LẠI TRẦN GIAN

TRỞ LẠI TRẦN GIAN

Năm nghìn năm rồi đó
Ngày xưa Ta đã nói
Ta trở lại trần gian
Trên đất nước Việt Nam
Ôi sao mà nhanh quá
Ta ở trên thiên giới
Mới một tí thời gian
Năm nghìn năm đã qua
Từ khi Ta ra đi
Để lại bao nhớ thương
Nơi cháu con trần gian
Nơi khai thiên lập quốc
Nơi non nước Văn Lang
Đồng Bào khắp thế gian
Bao yêu mến thân thương
Để cứu thoát tai ương
Khắp địa cầu quả đất
Ta truyền trao chánh pháp
Thiên Ý của Trời Cha
Cam lộ nước Ma ha
Chữa lành những thương đau
Không còn cảnh đọa sa
Trở về miền thiên giới
An vui và hạnh phúc
Theo lời nguyện trước của Ta
————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s