LỜI RẰNG

LỜI RẰNG

Lời rằng đất nước Việt Nam
Mắc chi chia cắt anh em một nhà
Phải nên chung sống hiệp hòa
Chung tay xây dựng nước nhà giàu sang
Nam, trung, bắc một nước non
Cùng dòng máu đỏ anh linh da vàng
Cùng Nguồn con cháu Tiên Rồng
Từ khi dựng nước tới giờ lâu xa
Ý Trời Thiên Ý Cha Thiên
Nghịch chi Thiên Ý nát tan cơ đồ
Về Nguồn chung hiệp an hòa
Thuận theo Thiên Ý không giàu cũng sang
Lầu đài cung điện nguy nga
Mọc lên như nấm biết bao đẹp lành
Lời rằng cùng Cội cùng Nguồn
Mắc chi phân biệt chia bè anh em
————————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s