THƯƠNG THAY

Thương thay cho những ai thường hành ác, tạo ra những tai họa xung quanh mình, khi sức tàn hết phước, thời mọi khốn khổ sẽ ập vào kéo đến, chúng sẽ thi nhau mà vùi dập cuộc đời, lúc nào cũng đứng ngồi không yên như phải ngồi trên đống lửa thương thay thương thay.
Chỉ có đạo đức và sự giác ngộ tâm thường hành thiện mới đạt đến cảnh an vui vĩnh hằng an lạc.
————————————————

Văn Hóa Cội Nguồn