THƯƠNG THAY

THƯƠNG THAY

Thương thay cho những ai thường hành ác, tạo ra những tai họa xung quanh mình, khi sức tàn hết phước, thời mọi khốn khổ sẽ ập vào kéo đến, chúng sẽ thi nhau mà vùi dập cuộc đời, lúc nào cũng đứng ngồi không yên như phải ngồi trên đống lửa thương thay thương thay.
Chỉ có đạo đức và sự giác ngộ tâm thường hành thiện mới đạt đến cảnh an vui vĩnh hằng an lạc.
————————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s