SỢ GÌ

SỢ GÌ

Nếu có chết, chết cho non cho nước
Thời sợ gì, mà ta không tiến bước
Trải thân mình, vùi lấp quỷ tà ma
Vì Cha Ông, ta luôn mãi ngợi ca
Đường truyền thống, ta nổi mây gọi gió
Lòng hiếu trung, là con đường lên Thánh
Thời sợ gì, ta mặt sức ta bay
Chết vì Nguồn, chết bất tử vinh quang
Chết vì nước đẹp biết bao rực rỡ
Chết vì đời, đem lại những mùa xuân
Sợ gì chết, trên con đường bất tử
Tựa lông hồng, những cái chết anh linh
———————————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s