CAO VỜI

Tịnh yên trong cõi nội tâm
Mới là số một cao thâm diệu kỳ
Vắng lặng chẳng suy nghĩ gì
Đó là chân tướng cao vời thần thông
Tâm như con khỉ mông lung
Hết mong chứng được vô vi nhiệm mầu
Ngựa không cương
Thời được chi nào
Tối ngày rong ruổi ra vào u minh
Thiên đàng mất lối đi lên
Địa ngục rộng mở chuyển xoay lao vào
Thiện ác hai nẻo rõ ràng
Do tâm tất cả tạo thành mà thôi
Tịnh yên trong cõi nội tâm
Mới là số một cao thâm diệu kỳ

———————————————

Văn Hóa Cội Nguồn