CÁI GIÀU VĨNH VIỄN

CÁI GIÀU VĨNH VIỄN

Người còn thời của mới còn
Người tiêu thời của cũng thành không không
Hữu vi là thế xưa nay
Giàu mà như núi trắng tay lìa đời
Giàu tiền giàu bạc tạm thời
Giàu nhân giàu nghĩa muôn đời muôn thu
Thiện tâm trong cõi nội tâm
Mới là vĩnh viễn cao sang tột cùng
Vô vi Văn Hóa Ý Trời
Quý hơn châu báu ngọc ngà kim cương
Giàu Văn Hóa
Mới thật sự giàu sang
Hành trang quý báu để mang về trời
Người còn thời của mới còn
Người tiêu thời của cũng thành không không
Những gì đã thuộc hữu vi
Có không, không có lạ gì xưa nay
Thiện tâm trong cõi nội tâm
Mới là vĩnh viễn cao sang tột cùng
————————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s