HỠI NHỮNG NGƯỜI CON

Hỡi những người con đã nhận ra Cha
Hỡi những người con tâm trí đã nở hoa
Hỡi những người con đã theo về Nguồn Cội
Hỡi những người con bao tháng năm chờ đợi
Đã chuyển mình vào hội Long Hoa
Bước thang mây đi theo Cha trở về thiên giới
Nơi Thiên Đàng các con muốn gì được nấy
Hỡi những người con đã trở lại với Cha.
———————————————

Văn Hóa Cội Nguồn