HỠI NHỮNG NGƯỜI CON

HỠI NHỮNG NGƯỜI CON

Hỡi những người con đã nhận ra Cha
Hỡi những người con tâm trí đã nở hoa
Hỡi những người con đã theo về Nguồn Cội
Hỡi những người con bao tháng năm chờ đợi
Đã chuyển mình vào hội Long Hoa
Bước thang mây đi theo Cha trở về thiên giới
Nơi Thiên Đàng các con muốn gì được nấy
Hỡi những người con đã trở lại với Cha.
———————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s