LINH ỨNG


LINH ỨNG

Khi các con cầu nguyện đến Cha
Tức thời linh ứng khắp hà sa
Lời niệm trong tâm Cha đã biết
Vũ trụ đất trời, trong thân Cha
Cha thường chở che, thường cứu vớt
Cha là Tạo Hóa, Đấng Trời Cha
Quyền năng vô tận không sao nghĩ bàn
Các con cầu nguyện trong lòng
Tức thời linh ứng khắp cùng tam thiên
Cầu Cha, Cha đến với con
Có Cơ có Cảm tự nhiên đất trời
———————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s