LINH ỨNG

Khi các con cầu nguyện đến Cha
Tức thời linh ứng khắp hà sa
Lời niệm trong tâm Cha đã biết
Vũ trụ đất trời, trong thân Cha
Cha thường chở che, thường cứu vớt
Cha là Tạo Hóa, Đấng Trời Cha
Quyền năng vô tận không sao nghĩ bàn
Các con cầu nguyện trong lòng
Tức thời linh ứng khắp cùng tam thiên
Cầu Cha, Cha đến với con
Có Cơ có Cảm tự nhiên đất trời
———————————————

Văn Hóa Cội Nguồn