ĐỆ NHẤT HOÀN CẦU

Việt Nam đệ nhất hoàn cầu
Địa linh có một toàn cầu không hai
Có đường đại đạo lên tiên
Có Ông Quốc Tổ vô biên đức tài
Việt Nam, Nam Việt bao đời
Có nền truyền thống rạng ngời uy linh
Trống đồng vang dội trời cao
Đánh thức nhân loại còn mê chốn trần
Mau mau trở lại Cội Nguồn
Trở về thiên giới vĩnh hằng an vui
Cửa trời Nam Việt, Việt Nam
Bước vào sẽ được siêu lên thiên đàng
Việt Nam địa cuộc nhứt trần
Địa Linh có một địa cầu không hai
—————————————————

Văn Hóa Cội Nguồn