VIỆT NAM

Chung nhau thờ Tổ Tiên
Thờ Cha Trời, Mẹ Trời
Cội Nguồn cả loài người
Thiên đàng và trần gian
Trái đất khắp năm châu
Bốn biển khắp địa cầu
Đều là con một nhà
Hôm nay Thiên Ý Trời
Truyền dạy cho con người
Phải quy về Cội Nguồn
Trở lại cõi thiên đàng
Dứt khốn khổ lầm than
Mãi mãi được an vui
Mau mau về Cội mà đi về trời

Văn Hóa Cội Nguồn