VIỆT NAM-2

VIỆT NAM

Chung nhau thờ Tổ Tiên
Thờ Cha Trời, Mẹ Trời
Cội Nguồn cả loài người
Thiên đàng và trần gian
Trái đất khắp năm châu
Bốn biển khắp địa cầu
Đều là con một nhà
Hôm nay Thiên Ý Trời
Truyền dạy cho con người
Phải quy về Cội Nguồn
Trở lại cõi thiên đàng
Dứt khốn khổ lầm than
Mãi mãi được an vui
Mau mau về Cội mà đi về trời

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s