DÒNG CAM LỘ

Thơ Trời nay đã trao tay
Chính là cam lộ cứu nguy sống còn
Dòng thơ Thiên Ý Cội Nguồn
Dòng thơ mầu nhiệm vô cùng vô biên
Uống vào thời được lên tiên
Uống vào thời được siêu sinh Linh Hồn
Linh đơn dược liệu trên đời
Quý hơn châu báu ngọc ngà kim cương
Ý Trời Thiên Ý Văn Kinh
Công năng hóa giải vô biên tội tình
Không còn sa đọa ngục hình
Tiêu tan tai họa an lành yêu vui
Dòng thơ cam lộ thiên thơ
Uống vào thời được bình yên cuộc đời
—————————————————

Văn Hóa Cội Nguồn