DÒNG CAM LỘ

DÒNG CAM LỘ

Thơ Trời nay đã trao tay
Chính là cam lộ cứu nguy sống còn
Dòng thơ Thiên Ý Cội Nguồn
Dòng thơ mầu nhiệm vô cùng vô biên
Uống vào thời được lên tiên
Uống vào thời được siêu sinh Linh Hồn
Linh đơn dược liệu trên đời
Quý hơn châu báu ngọc ngà kim cương
Ý Trời Thiên Ý Văn Kinh
Công năng hóa giải vô biên tội tình
Không còn sa đọa ngục hình
Tiêu tan tai họa an lành yêu vui
Dòng thơ cam lộ thiên thơ
Uống vào thời được bình yên cuộc đời
—————————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s