BIẾT BAO KHỐN CÙNG

Quên đi người dựng nước
Việt Nam không còn gốc
Với bao nỗi lo âu
Với bao nỗi lo sầu
Nước non đầy bấp bênh
Với lũ giặc ngoại xâm
Sống trong cảnh tối tăm
Ôi non nước Việt Nam
Khốn khổ mãi dồn lên
Việt Nam đầy đau thương
Tại mất Gốc mà nên
Cây mất gốc đi tiêu
Nguy cơ đầy rẫy biết bao khốn cùng

Văn Hóa Cội Nguồn