BIẾT BAO KHỐN CÙNG

BIẾT BAO KHỐN CÙNG

Quên đi người dựng nước
Việt Nam không còn gốc
Với bao nỗi lo âu
Với bao nỗi lo sầu
Nước non đầy bấp bênh
Với lũ giặc ngoại xâm
Sống trong cảnh tối tăm
Ôi non nước Việt Nam
Khốn khổ mãi dồn lên
Việt Nam đầy đau thương
Tại mất Gốc mà nên
Cây mất gốc đi tiêu
Nguy cơ đầy rẫy biết bao khốn cùng

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s