QUÂN, DÂN, CÁ, NƯỚC

QUÂN, DÂN, CÁ, NƯỚC

Dân là nước, nước Dân nào khác
Cá là Quân, quân Cá xưa nay
Quân, Dân, các nước chung tay
Vững vàng non nước tiêu bay giặc thù
Quyết chung tay kiên cường bất khuất
Quyết làm nên kỳ tích hào hùng
Làm cho nước Việt lẫy lừng
Vinh quang con cháu Tiên Rồng vinh quang
Nay đã được toàn dân chung lối
Trên con đường truyền thống Cha Ông
Con đường dựng nước dựng non
Rền vang trái đất danh vang hào hùng
Một Dân Tộc lẫy lừng hiển hách
Năm nghìn năm tỏa sáng uy linh
Tuyệt vời Văn Hóa Rồng Tiên
Cội Nguồn chủ nghĩa văn minh Đại Đồng
Quân Dân, cá nước một lòng
Việt Nam lừng lẫy, lẫy lừng muôn thu
—————————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s