CON DÂN ĐẠI VIỆT

CON DÂN ĐẠI VIỆT

Hỡi tất cả con dân Đại Việt
Hãy nghe lời, Trời dạy làm theo
Khơi Nguồn chân lý Trời trao
Làm cho nhân thế siêu sanh Thiên Đàng
Đường vì dân, không rời Nguồn Cội
Đường vinh quang đầu đội Trời Cha
Anh linh truyền thống ngợi ca
Mặt trời Văn Hóa phá tan đêm trường
Năm nghìn năm, lẫy lừng thế giới
Năm nghìn năm tỏa sáng anh linh
Năm mươi tư Dân Tộc anh em
Đại Đồng một Cội chung nhau một Nguồn
Đồng hợp lực vẫy vùng trời đất
Cùng chung tay xây đắp quê hương
Dân giàu nước mạnh văn minh
Lẫy lừng Nam Việt vàng son nước nhà
Tôn thờ Quốc Tổ Vua Hùng
Muôn năm Độc Lập vững bền nước non
——————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s