TRÁCH AI ĐÂY

TRÁCH AI ĐÂY

Trong tâm ngươi không tự dò xét phản tỉnh Lương Tâm của chính mình, bị ngoại cảnh lôi kéo bò lan như dây bầu dây bí Tự để mình chạy theo con đường hành ác, là đang lê bước trên con đường đen tối, hết kiếp nầy đến kiếp khác dẫn mình đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ngươi cầu ai cứu vớt cho bằng tự chính ngươi giải thoát cho chính mình theo lời dạy của Cha Trời đi đến ngôi vị Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa an vui tự tại. ———————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s