BÓNG U MINH

Thiên hạ thế thời, bóng u minh
Nơi đâu cũng thấy, vuốt cùng nanh
Khắp lối nẻo đường, pha nước mắt
Ở đời vì nước, được mấy phân
Gió bấc vẫn còn, ôi lạnh ngắt
Nẻo đời vạn lối, cảnh tối tăm
Đạo Đức còn đâu, dần lịm tắt
Cội Nguồn mất lối, những xa xăm
U Minh bao phủ, trùm non nước
Lê lết khắp cùng, những oái oăm
———————-————————-

Văn Hóa Cội Nguồn