ÍT AI HIỂU ĐIỀU NẦY

Thế gian là cõi tạm, là trường thi tiến hóa Linh Hồn, không phải là cõi an vui hạnh phúc vĩnh hằng, vui khổ họa phúc thường xen kẻ nhau, ít người hiểu rõ sự thật nầy, nếu hiểu rõ.
Thời hãy cố gắng dốc toàn lực diệt tận gốc điều ác từ nơi tâm chính mình, gieo trồng nhân thiện vào tâm điền để gặt hái những kết quả tốt đẹp về sau. Quyết không gieo những tánh ác. Mà làm tất cả việc thiện, không muốn hưởng phúc cái phúc cũng tự đến, không mong cầu lên thiên đàng cực lạc, cũng được siêu lên thiên đàng cực lạc như một định luật tự nhiên.
———————————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn