BIẾT BAO KHỔ SẦU

Trăm thứ bệnh, bệnh nào cũng ngặt
Chúng rút lần, tiền bạc nghèo xơ
Hành hạ thân xác đớn đau
Lao tâm khổ tứ biết bao khốn cùng
Nào phải vậy, thế thời bòn rút
Như vét chanh kiệt nước vứt đi
Sống thời đen tối ra chi
Chết đi phải chịu âm ti đọa đày
Cảnh nô lệ, đầu bù tóc rối
Kiếp ngựa, trâu, làm chó làm heo
Lúc cần chúng nướng chúng quay
Mua vui cho chúng khổ thay cuộc đời
Bao nổi khổ, chất cuồng cuộc sống
Khổ đói nghèo, chết sống ngoại xâm
Khổ đau còn khổ tối tăm
Khổ chồng lên khổ biết bao khổ sầu.

——————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn