BIẾT BAO KHỔ SẦU

BIẾT BAO KHỔ SẦU

Trăm thứ bệnh, bệnh nào cũng ngặt
Chúng rút lần, tiền bạc nghèo xơ
Hành hạ thân xác đớn đau
Lao tâm khổ tứ biết bao khốn cùng
Nào phải vậy, thế thời bòn rút
Như vét chanh kiệt nước vứt đi
Sống thời đen tối ra chi
Chết đi phải chịu âm ti đọa đày
Cảnh nô lệ, đầu bù tóc rối
Kiếp ngựa, trâu, làm chó làm heo
Lúc cần chúng nướng chúng quay
Mua vui cho chúng khổ thay cuộc đời
Bao nổi khổ, chất cuồng cuộc sống
Khổ đói nghèo, chết sống ngoại xâm
Khổ đau còn khổ tối tăm
Khổ chồng lên khổ biết bao khổ sầu.

——————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s