THẢM THAY

Cội Nguồn mà không biết
Coi như là chấm hết
Lạc loài trong u tối
Tai ương và khốn đốn
Xui rước, họa tiễn đưa
Vùi dập những tả tơi
Nào được nghe lời kinh
Bao lời thơ Thiên Ý
Tối tăm đời tăm tối
Thiên Đàng nào rõ lối
Địa Phủ mãi đọa sa
Khốn cùng biết là bao
Coi như chấm hết thảm thay cuộc đời
—————————————

Văn Hóa Cội Nguồn