THẢM THAY

THẢM THAY

Cội Nguồn mà không biết
Coi như là chấm hết
Lạc loài trong u tối
Tai ương và khốn đốn
Xui rước, họa tiễn đưa
Vùi dập những tả tơi
Nào được nghe lời kinh
Bao lời thơ Thiên Ý
Tối tăm đời tăm tối
Thiên Đàng nào rõ lối
Địa Phủ mãi đọa sa
Khốn cùng biết là bao
Coi như chấm hết thảm thay cuộc đời
—————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s