BIẾN CÁI NHÂN GÂY RA ĐẠI HỌA THÀNH CÁI NHÂN TẠO RA ĐẠI PHÚC

BIẾN CÁI NHÂN
GÂY RA ĐẠI HỌA
THÀNH CÁI NHÂN
TẠO RA ĐẠI PHÚC

Diệt mà không diệt : Đại họa thường gây ra do bởi lòng Tham Dục ham muốn cái Nầy, ham muốn cái kia. Nhưng nếu đó lòng Tham Dục ham muốn theo con đường hành thiện, ham muốn cho nhân loại được bình yên. Ham muốn làm theo lời dạy của Cha Trời. Thời lòng Ham Muốn Tham Dục ấy, trở thành cái nhân đi đến thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

Đại họa thường gây ra do bởi lòng Sân Hận bực tức hết Oán Hận nầy, tới Oán Hận kia gây ra không biết bao nhiêu là nghiệp dữ. Nhưng nếu biết đem sự phẩn nộ ấy, tức giận ấy trút lên bao lỗi lầm của mình đi đến đoạn diệt phiền não Sân, Hận ngu si. Thời trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trong một niệm. Ví như viên đá phát sáng không còn là viên đá thường nữa.

Đại họa thường do bởi lòng Mê Muội không nhận định được điều phải, trái, đúng, sai, làm càn làm bừa không kể gì đến hậu quả. Nhưng nếu lòng Mê Muội ấy, Mê say lời dạy của Cha Trời hành theo lời dạy của Cha Trời, thời lòng Mê Muội ấy sản xuất ra không biết bao nhiêu là phúc đức phước báo, trí huệ liền tỏa sáng không còn lòng Mê Muội nữa mà trở thành bậc trí giác thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

Như vậy: Diệt Tham, Sân, Si, mà không diệt Tham, Sân, Si đi đến Đấng Phước Trí Vẹn Toàn. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, tiến lên Chánh Đẳng Chánh Giác. Đẳng cấp cao nhất của chân tu.
———————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s