QUYỀN KHÔNG CÓ

Dân đói nghèo, bởi quyền không có
Sống không quyền, thời khó vươn lên
Tay chân buộc trói triền miên
Sống theo khuôn khổ hết mong trổ tài
Quyền Dân Chủ, là quyền tất yếu
Quyền Nhân Quyền, Tạo Hóa ban cho
Có quyền sống có Tự Do
Không mong cũng đến ấm no sang giàu
Sống không quyền, trâu cày ngựa cỡi
Sống xin cho, họa gởi tai bay
Làm nhiều mà chẳng có ăn
Vào tay tham nhũng vào tay dê xồm
Quyền không có, lấy gì bay nhảy
Trong chậu, lồng, tài giỏi như không
Nước mà như thế còn chi
Chỉ là nước rỉ thiếu đi mạch nguồn
Trong hoàn cảnh, cúi luồn khúm núm
Chiếc thuyền nan cũng khó ra khơi
Ai ơi nhớ lấy ai ơi
Đói nghèo là bởi vào khuôn độc tài
Sống đời cá chậu chim lồng
Xin cho để sống mong gì giàu sang
———————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn