NGƯỜI KHÔN

NGƯỜI KHÔN

Ai ơi đừng phụ Cội Nguồn
Mới nên tốt lá tươi cành sum suê
Giữ gìn truyền thống Cha Ông
Hiếu trung, trung hiếu nghĩa nhân ở đời
Xin đừng phỉ báng Cội Nguồn
Bất nhân bất nghĩa trở thành cuồng điên
Họa tai dồn dập liên miên
Bị Trời trừng phạt nát tan cơ đồ
Người khôn về Cội tôn thờ
Cha Trời, Địa Mẫu, cùng là Hùng Vương
Mãn trần trở lại cõi tiên
Tiêu diêu cực lạc an vui vĩnh hằng
————————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s