LẠY TRỜI

LẠY TRỜI

Lạy Trời xin hãy cứu con
Sớm qua bờ giác siêu lên thiên đàng
Lạy Trời cứu vớt con khờ
Không còn sa đọa dứt đường khổ đau
Lạy Trời con lạy tối cao
Tổ Tiên Tạo Hóa hiện thân Cha Trời
Con nay biết lỗi của mình
Trở về Nguồn Cội nghe lời Trời Cha
Lạy Trời xin hãy thứ tha
Những gì tội ác gieo ra lạy Trời
Con nay đã tỉnh thức rồi
Không còn hành ác gieo mầm thiện căn
Ăn năng con đã ăn năng
Lạy Trời hộ độ cho con lạy Trời
Không còn sa đọa ngục hình
Siêu sanh thiên giới cõi trời quê hương
——————————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s