AI MỚI LÀ ĐẤNG TỐI CAO

CÂU CHUYỆN SỐ 77

AI MỚI LÀ ĐẤNG TỐI CAO

Ở vào thời dựng nước nơi Thượng Viện Quốc Đạo, Quốc Tổ truyền dạy rằng. Văn Hóa Cội Nguồn. Văn, Kinh, Thơ, Triết, Truyện không thể ra đời, chỉ truyền khẩu tự ngôn từ Ngôn Ngữ Văn Lang mà thôi. Chữ viết còn quá thô sơ nên không lưu chép lại được.

Các Vương, Quan, Tôn Sư, Đạo Sư, Pháp Sư, chú ý lắng nghe, nhớ nhiều chừng nào hay chừng đó, các Vương, Quan, Tôn Sư, Đạo Sư, Pháp Sư được quyền thưa hỏi những gì chưa rõ trong lòng. Ta vì Pháp Hội các Ông mà giảng giải.

Khi ấy nơi Pháp Hội có vị Đạo Sư Tịnh Giác từ chỗ ngồi đứng dậy chấy tay hướng về Chí Tôn Quốc Tổ thưa hỏi rằng:  Thưa Đức Chí Tôn Thiên Đế, Nơi vũ trụ ai là Đấng Tối Cao ?

Quốc Tổ khen rằng: Ông Thật là người khéo hỏi, làm sáng tỏ ai là Đấng Tối Cao. Với câu hỏi nầy Ông thành tựu vô lượng vô biên phước đức, Ta sẽ vì Ông mà nói.

Chí Tôn Quốc Tổ nói: Có một Đấng Tối Cao mà ai ai cũng phải đội trên đầu. Kể cả Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, khắp mười phương cũng như tam thiên đại thiên thế giới. Các ông có biết Đấng ấy là ai Không ?

Cả Pháp Hội đồng nói: Chúng con không biết xin Chí Tôn Quốc Tổ chỉ dạy cho.

Quốc Tổ truyền dạy rằng: Đấng Tối Cao Ấy không xa lạ gì với chúng ta cả vì lúc nào chúng ta cũng đội Đấng ấy trên đầu. Đó chính là Pháp Thân Linh Giác Khai Hóa Tổ Tiên, Đại Linh Hồn Vũ Trụ, Cội Nguồn của tất cả muôn loài vạn vật trong đó có Nhân Loại con người.

Pháp Thân Khai Hóa Tổ Tiên, Đại Linh Hồn Vũ Trụ rộng lớn như hư không chỗ nào cũng có. Khai Tạo lập lên Tam thiên đại thiên thế giới, năm non bảy núi, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà 28 tầng trời, 18 tầng địa phủ, bảy biển hương thủy, bốn cõi trần gian, biển khí nước mặn, đều nằm trong lòng pháp thân Linh Giác Khai Hóa Tổ Tiên Đại Linh Hồn Vũ Trụ. Ví như cá lớn cá nhỏ đều sống trong lòng nước. Cá nghĩ gì nước cũng biết, cá làm gì nước cũng hay, một niệm chưa khởi tưởng nói ra nước đều nghe, thấy, hay biết rõ.

Như vậy chúng Ta đã biết ai là Đấng Tối Cao Vũ Trụ. Chính là Khai Hóa Tổ Tiên hiện thân ra Cha Trời, Mẹ Trời, Chánh Thân, Chánh Mẫu của nhân loại con người kể cả Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa khắp cả mười phương tam thiên đại thiên thế giới.

Cha Trời cai quản thế giới Linh Hồn chuyển hóa Linh Hồn, Tận Độ Linh Hồn, Cứu Khổ Linh Hồn. Những ai biết nương tựa Cội Nguồn. Không xa rời Cội Nguồn thường là những người gặp nhiều điều may mắn. Thường làm đâu được đó tai họa ít xảy ra, vì lúc nào cũng được bản thể Linh Giác Tổ Tiên, cũng chính là Bản Thể Linh Giác của Cha Trời chỗ nào cũng có che chở, và ban cho nhiều sự may mắn. Những ai lạc Cội, lạc Nguồn thường là những Linh Hồn lạc lõng bơ vơ không có sự che chở của Cha Trời. Thường là sa đọa vào Ác Đạo chịu nhiều sự khốn khổ vô biên.

Mẹ Trời cai quản thế giới Vật Chất, những ai ca ngợi Mẹ Trời, Cha Trời thường là những người có uy quyền giàu sang bậc nhất, vinh hoa phú quý tột cùng. Ở đời ai cũng biết Mưu Sự Tại Nhơn, Thành Sự Do Thiên. Những mưu sự trái ngược lại Thiên Ý thường là dẫn đến thất bại làm nhiều mà chẳng được là bao. Mưu Sự Hợp Thiên, thường làm đâu được đó, bỏ công sức ít mà thành tựu nhiều.

Quốc Tổ nói: Như vậy các Ông cũng đã rõ nơi vũ trụ ai là người có quyền năng nhất.

Cả Pháp Hội đồng nói: Người có quyền năng nhất vũ trụ chính là Cha Trời, Mẹ Trời.

Quốc Tổ nói: Đúng Vậy, đúng vậy. Không ai có quyền năng hơn Cha Trời, Mẹ Trời. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa phải nương tựa vào Cội Nguồn Cha Trời, Mẹ Trời mới thành tựu được phước báo vô tận, quyền lực vô biên.

Quốc Tổ nói: Nơi vũ trụ ai là người giàu nhất ?

Cả Pháp Hội đồng nói: không ai giàu hơn Cha Trời, Mẹ Trời. Đấng Tạo lập lên tất cả cũng như cai quản toàn vũ trụ.

Quốc Tổ nói: Đúng vậy, đúng vậy vì thế Cha Mẹ giàu thời con cái thừa hưởng. Những ai trở về Cội Nguồn Tôn thờ Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời, chính thức trở thành con Trời. Sẽ được ba ngôi tối cao vũ trụ Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời bảo bọc chở che Đại Phú do Thiên. Trời sẽ ban cho những gì mà Trời đã tạo ra. Như làm chủ tam thiên đại thiên thế giới, làm chủ 28 tầng trời, làm chủ hạ thiên vũ trụ năm non bảy núi, Thất Sơn Châu Báu, làm chủ Nhật, Nguyệt, Tinh, Tú, Thiên Hà, Ngân Hà, làm chủ bảy biển Hương Thủy, làm chủ bốn cõi Trần Gian, làm chủ Ngũ Đại Chuyển Luân, làm chủ vàng, bạc kim cương, ngọc ngà châu báu, sắt, thép, kẽm, chì, nhôm, nhựa, đồng, thau, làm chủ cai quản 18 tầng Địa Phủ. Trời Ban cho những ai biết Tôn Thờ Nguồn Cội cõi nước ngọc ngà, châu báu, làm Vua làm Chúa các cõi nước trời. Trường sanh bất tử an vui tự tại v.v.. Trời muốn cho ai thời người ấy hưởng.

Quốc Tổ nói: Những ai rời bỏ Cội Nguồn không tôn thờ ba ngôi tối cao vũ trụ, thường hay nghịch Thiên Ý làm nhiều điều ác trái ngược Lương Tâm. Phải chịu sa đọa vào tam đồ khổ Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Nếu may mắn đầu thai trở lại làm người, thời phải chịu sự tật nguyền, nếu không tật nguyền thời chịu sự thấp hèn, nghèo khổ, cũng như tai họa triền miên.

Cả pháp hội nghe Quốc Tổ giảng dạy như vậy liền giác ngộ. Cây còn Gốc nở cành xanh ngọn, Người không mất Cội Nguồn, người tốt đẹp biết bao.

Tất Cả đều Đồng niệm Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời. Hướng về Cội Nguồn Nam Mô – A Men thành tựu vô lượng vô biên công đức, chính thức con Trời, thừa kế những gì Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời để lại tạo ra. Nói chung là làm chủ Vũ Trụ. Nhất là làm chủ Thiên Đàng Cực Lạc, muốn gì được nấy an vui tự tại.
* * *
Long Hoa Lược Truyện, Văn Hóa Cội Nguồn
Câu Chuyện Ai Mới Là Đấng Tối Cao đến đây là hết.
—————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s