TRÁCH AI BÂY GIỜ

TRÁCH AI BÂY GIỜ

Ngồi suy gẫm con hồng cháu lạc
Nào phải đâu cây mục lá khô
Cũng từng khí phách hùng anh
Dọc ngang trời đất đông tây vẫy vùng
Cả trăm triệu đâu là phải ít
Cũng thông minh tài trí thua ai
Vì sao nước mãi tối tăm
Để cho xâm lược hết Tây đến Tàu
Càng nghĩ lại càng đau càng tủi
Xiết trăm đường khốn khổ đắng cay
Trách ai giờ phải trách ai
Để cho non nước nghèo xơ xác nghèo
Mãi cúi đầu ngu hèn xin xỏ
Vì Cha Ông bỏ ngõ làm ngơ
Phải đành thua thiệt, thiệt thua
Trách ai, ai trách chỉ do tại mình
Cội Nguồn vứt bỏ không nhìn
Loài Rồng hóa rắn, trở thành con giun
———————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s