MỐI THÙ CHUNG

Xâm lăng là mối thù chung
Đồng lòng đứng dậy quyết tâm diệt thù
Rền vang khí phách oai hùng
Bia danh sử chép lưu truyền muôn thu
Thà chết hăng hái xông lên
Sóng cuồn nước cuộn rung rinh chân trời
Hi sinh vì nước vì nhà
Để cho non nước trường tồn muôn năm
———————————————

Văn Hóa Cội Nguồn