MỐI THÙ CHUNG

MỐI THÙ CHUNG

Xâm lăng là mối thù chung
Đồng lòng đứng dậy quyết tâm diệt thù
Rền vang khí phách oai hùng
Bia danh sử chép lưu truyền muôn thu
Thà chết hăng hái xông lên
Sóng cuồn nước cuộn rung rinh chân trời
Hi sinh vì nước vì nhà
Để cho non nước trường tồn muôn năm
———————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s