DÙ CÓ CHẾT

DÙ CÓ CHẾT

Vì Dân vì Nước khổ biết bao
Xông pha lửa đạn, kiếm cùng đao
Biết bao anh hùng đành bỏ cuộc
Chùn bước sờn lòng, những ngán ngao
Phải làm khiếp sợ, quân xâm lược
Sôi máu anh hùng, chí lược thao
Can đảm vì non, dù có chết
Uy linh tỏa sáng biết là bao
Miễn là được chết vì non nước
Hiếu trung, trung hiếu tận trời cao
————————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s