NGUYỆN RẰNG

NGUYỆN RẰNG

Nguyện rằng con đã xả thân
Vì non vì nước chúng dân Đồng Bào
Lập công trong hội kỳ nầy
Kỳ ba Thánh Đức, Tiên Rồng Long Hoa
Ý Trời con đã trao tay
Khắp cùng nhân loại để xem Ý Trời
Lời kinh cam lộ nhiệm mầu
Uống vào thời được về trời lên tiên
Nguyện rằng con đã xả thân
Vì non vì nước chúng dân Đồng Bào
————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s