NGUYỆN RẰNG

Nguyện rằng con đã xả thân
Vì non vì nước chúng dân Đồng Bào
Lập công trong hội kỳ nầy
Kỳ ba Thánh Đức, Tiên Rồng Long Hoa
Ý Trời con đã trao tay
Khắp cùng nhân loại để xem Ý Trời
Lời kinh cam lộ nhiệm mầu
Uống vào thời được về trời lên tiên
Nguyện rằng con đã xả thân
Vì non vì nước chúng dân Đồng Bào
————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn