ĐỊNH LUẬT CHU KỲ LUÂN CHUYỂN TUẦN HOÀN

CÂU CHUYỆN SỐ 76

ĐỊNH LUẬT CHU KỲ LUÂN CHUYỂN TUẦN HOÀN

Ở vào thời Dựng Nước nơi Thượng Viện Quốc Đạo, Quốc Tổ truyền dạy Quy Luật chu kỳ Định Luật Tuần Hoàn Huyền Cơ.

Chu Kỳ Định Luật Tuần Hoàn một tiểu kiếp. 16 triệu 8 trăm nghìn năm, được phân chia ra làm ba giai đoạn như sau:
Thượng Ngươn Thượng Kiếp, chia làm hai giai đoạn, cuối kiếp tăng bốn trăm nghìn năm, đầu kiếp giảm bốn trăm nghìn năm.
Trung Ngươn Thượng Kiếp, một triệu năm.
Hạ Ngươn Mạc Pháp Thượng Kiếp, một triệu năm.
Thượng Ngươn Trung Kiếp, một triệu năm.
Trung Ngươn Trung Kiếp, một triệu năm.
Hạ Ngươn Mạc Pháp Trung Kiếp, một triệu năm.
Thượng Ngươn Hạ Kiếp, một triệu năm.
Trung Ngươn Hạ Kiếp, một triệu năm.
Hạ Ngươn Hạ Kiếp, một triệu năm.
Còn tính theo Chu Kỳ: Trong vòng một nghìn năm.
Thượng Ngơn Thánh Đức, Trung Ngơn Nhơn Đức, Hạ Ngơn Mạc Pháp.
Có nghĩa là:
Cơ Thượng Ngơn Thánh Đức kéo dài 333 năm.
Cơ Trung Ngơn Nhơn Đức kéo dài 333 năm.
Cơ Hạ Ngơn Mạc Pháp kéo dài 333 năm.
Chu kỳ trong vòng một nghìn năm.
Nghìn năm nào cũng như nghìn năm nào, tam Ngơn đều y như vậy. Thượng Ngơn, Trung Ngơn, Hạ Ngơn.
Khi ấy trong Pháp Hội có vị Tôn Sư Dương Nghệ từ chỗ ngồi đứng dậy chấp tay hướng về Chí Tôn Quốc Tổ thưa rằng: Thưa Đức Chí Tôn Quốc Tổ, Sao gọi là Thượng Ngơn Thánh Đức, ai tạo ra Thượng Ngơn Thánh Đức. Sao gọi là Trung Ngơn Nhơn Đức, ai tạo ra Trung Ngơn Nhơn Đức, Sao gọi là Hạ Ngơn Mạt Pháp ai tạo ra Hạ Ngơn Mạt Pháp, xin Chí Tôn Quốc Tổ chỉ dạy cho.

Quốc Tổ khen rằng: Ông quả là Thiện Nhân Trí Đức nên mới hỏi Ta những câu hỏi như vậy. Ta vì Ông mà giảng giải trả lời. Nói đến Cơ vận Hóa, thời không có Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nào làm ra cả. Mà do Bộ Máy Huyền Vi Càn Khôn Vũ Trụ luân chuyển theo phương vị ngũ hành luân phiên tạo ra theo Định Luật Thiên Ý .

Ví Dụ: Cơ vận hóa chuyển đến Đông thuộc Hành Thủy thời trời lạnh. Cơ vận hóa chuyển đến Xuân thuộc hành Mộc thời ôn hòa. Cơ vận hóa chuyển đến Hạ thời trời oi bức nóng nực. Cơ vận hóa chuyển đến Thu thời trời mát mẻ.
Cơ vận hóa Thiên Ý chuyển Xuân thời thiên hạ sống theo Xuân.
Cơ vận hóa Thiên Ý chuyển Hạ thời con người sống theo Hạ.
Cơ vận hóa Thiên Ý chuyển Thu thời con người sống theo Thu.
Cơ vận hóa Thiên Ý chuyển Đông thời con người sống theo cách sống mùa Đông, Không mấy ai sống theo kiểu mùa Hạ.

Nói tóm lại: Chu kỳ của Ngơn không phải do Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa tạo ra. Mà do Pháp Thân Tổ Tiên Đại Linh Hồn Vũ Trụ. Luân chuyển tạo ra chu kỳ Tuần Hoàn. Chu Kỳ một tiểu kiếp. Chu Kỳ một triệu năm. Chu Kỳ một nghìn năm. Mỗi Chu Kỳ đều theo định kỳ chuyển hóa phân định của Tạo Hóa Tổ Tiên.

Thời Kỳ đầu của mỗi chu kỳ, là chu kỳ Thượng Ngươn, hay Thượng Ngơn, chân khí Thuần Dương Hưng Thịnh. Nên phần đông con người hướng thiện theo Huyền Cơ Tạo Hóa Cha Ông. Những Linh Hồn hướng Thiện, hành Thiện sẽ được Pháp Thân Linh Giác tối cao vũ trụ luân chuyển siêu Sanh về các tầng trời, cõi trời sanh sống hưởng phước theo luật tự nhiên, hễ hướng Thiện, hành Thiện là tự mình độ cho chính mình, không cần ai đưa mình về trời, cũng được Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Vũ Trụ luân chuyển về thiên đàng cực lạc, ai cũng như ai, không ai khác ai, theo Định luật Tự Nhiên Vũ Trụ.

Để cho dễ hiểu của mỗi chu kỳ, như chu kỳ một nghìn năm chẳng hạn. Được phân chia làm ba giai đoạn, chu kỳ đầu của một nghìn năm, chu kỳ Thượng Ngơn Thánh Đức kéo dài 333 năm. Ở vào thời kỳ nầy chân khí Chơn Dương Hưng Thịnh. Nên phần đông con người hướng thiện khế hiệp với chân khí Chơn Dương. Những Linh Hồn hướng Thiện hành Thiện sẽ được Pháp Thân Linh Giác tối cao vũ trụ luân chuyển siêu Sanh về các tầng trời cõi trời sanh sống hưởng phước, hễ hướng Thiện, hành Thiện là tự mình độ cho chính mình, không cần ai đưa mình về trời, cũng được Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Vũ Trụ luân chuyển về thiên đàng cực lạc, ai cũng như ai không ai khác ai, theo Định luật Tự Nhiên vũ trụ.

Hết chu kỳ Thượng Ngơn Thánh Đức, đến chu kỳ Trung Ngơn Nhơn Đức kéo dài 333 năm, thời kỳ khí hóa Âm – Dương bình hòa là thời kỳ khế hiệp Đạo Con Người. Đầu đội Trời chân đạp đất Trung Dung, Trung Hòa Âm Dương, là thời kỳ Trung Ngơn Nhơn Đức. Những thập niên đầu, phần đông con người, gần mực thời đen gần đèn thời sáng. Hễ gần Chính Pháp thời hành thiện siêu sanh về trời. Hễ gần mực thời đen sa vào Ác Đạo con người hành ác sa đọa xuống các Tầng Địa Phủ.

Nói cho dễ hiểu, hễ hướng tâm theo ác hành ác thời Pháp Thân Linh Giác tối cao vũ trụ luân chuyển sa đọa xuống các Tầng Địa Phủ chịu nhiều sự khốn khổ theo Định Luật Tự Nhiên Vũ Trụ. Hễ hành Thiện thời Pháp Thân Linh Giác tối cao vũ trụ luân chuyển siêu Sanh về các tầng trời cõi trời sanh sống hưởng phước, không cần ai đưa mình về trời, cũng không ai có quyền đọa mình xuống các tầng Địa Phủ. Mà chính do mình hành ác bị Pháp Thân Linh Giác Thiên Ý Tối Cao Vũ Trụ luân chuyển về các tầng Địa Phủ, cũng như luân chuyển các Linh Hồn hành thiện siêu lên thiên đàng cực lạc, ai cũng như ai không ai khác ai, theo Định luật Tự Nhiên, Thiện Siêu – Ác Đọa.
Nhưng thập niên cuối Trung Ngơn Nhơn Đức con người phần đông ngã hẳn về ác, đi vào Hạ Ngơn Mạt Pháp.

Chu kỳ Hạ Ngơn Mạt Pháp kéo dài 333 năm, chân khí Âm Khí Hưng Thịnh. Nên phần đông con người xu thế hành ác hiệp với Âm Khí những chủ thuyết ác Đạo vì thế mà ra đời dẫn dắt con người đi vào ác đạo tàn sát lẫn nhau. Những Linh Hồn theo ác hành ác sẽ bị Pháp Thân Linh Giác tối cao vũ trụ luân chuyển sa đọa xuống các tầng Địa Phủ theo Định Luật Tự Nhiên khốn khổ vô biên. Hễ hướng ác hành ác là tự mình đọa mình chứ không phải nào ai khác. Bị Thiên Luật hành xử sa đọa theo Định Luật Tự Nhiên Vũ Trụ. Ai hành ác làm ác đều phải chịu chung số phận như nhau, không ai khác ai đều bị Thiên Luật Huyền Cơ xoay chuyển sa đọa xuống các Tầng Địa Phủ nhận lấy sự khốn khổ vô cùng.

Như vậy chu kỳ các Ngươn, các Ngơn, không phải là do ai đặt ra mà do Định Luật Thiên Ý luân chuyển theo chu kỳ Tuần Hoàn theo Luật Tự Nhiên, Định Luật Vũ Trụ. Trời Chuyển sang Xuân thiên hạ sống theo Xuân. Trời chuyển sang hạ thiên hạ sống theo Hạ. Trời chuyển sang đông thiên hạ sống theo Đông. Không ai ngăn cản hay làm chi khác được. Cũng như không ai có quyền đày Linh Hồn xuống Địa Phủ, cũng không ai có quyền đưa người lên Thiên Đàng. Tất cả đều do họ chính họ. Ai muốn sa đọa xuống các tầng Địa Phủ. Thời phải làm ác hành ác. Ai muốn lên Thiên Đàng thời phải hướng thiện hành Thiện.

Không ai thoát khỏi Thiên Ý Định Luật Vũ Trụ, Nhân nào Quả nấy. Không có kiểu làm ác hành ác rồi nhờ Ông nầy, Bà nọ đưa Linh Hồn về trời. Họ muốn về Trời thời phải biết nghe lời Trời dạy lìa bỏ cái Ác đi vào cái Thiện. Nhất là quy hướng Cội Nguồn thời Pháp Thân Tối Cao Vũ Trụ, Thiên Ý Định Luật luân chuyển những Linh Hồn hành Thiện ấy siêu sanh về Trời sống trên Thiên Đàng Cực Lạc.

Nơi Pháp Hội Thượng Viện Quốc Đạo ai nấy lắng nghe Quốc Tổ thuyết giảng cũng đều chứng ngộ Chu Kỳ Huyền Cơ Thượng Ngươn, kéo dài triệu năm.
Chu Kỳ Huyền Cơ Thượng Ngơn Thánh Đức kéo dài 333 năm. Chu Kỳ Huyền Cơ Trung Ngơn Nhơn Đức kéo dài 333 năm. Chu Kỳ Hạ Ngơn Mạc Pháp kéo dài 333 năm, sự chuyển vận là do Định Luật Thiên Ý . Không phải do Phật, Thánh, Tiên, Thần Chúa. Cũng không ai có thể thoát khỏi Thiên Ý Định Luật Vũ Trụ. Làm Ác Hành Ác nhất định sa đọa xuống các Tầng Địa Phủ. Làm Thiện Hành Thiện nhất định siêu lên Thiên Đàng Cực Lạc hưởng phước sống an vui tự tại. Tự Mình Độ Cho Chính Mình Theo Lời Trời Dạy.
* * *
Long Hoa Lược Truyện, Văn Hóa Cội Nguồn
Câu Chuyện Định Luật Chu Kỳ, Luân Chuyển Tuần Hoàn đến đây là hết.
——————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s