BẬC ĐẠI GIÁC

BẬC ĐẠI GIÁC Không làm những điều ác, nhất là hành sự trái ngược lại Lương Tâm. Tất cả mọi loài đều sợ khổ, sợ đau đớn, sợ chết. Người nào không làm cho mọi loài khổ, cũng như giảm bớt tai họa, lại biết tôn trọng đối với người, nhân từ đối với vật, đừng bảo người khác làm những điều ác, khuyên thiên hạ làm lành đem lại an vui hạnh phúc cho đời, những người như thế đều là những bậc đại giác ngộ. Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Dù cho đó là người tàn tật, hay nghèo nhất thiện hạ. Nói chung là ở mọi giai cấp đều có Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Tâm hồn trong sáng ——————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s