TRỞ LẠI CÕI TRỜI

Các con nay đã xuống trần
Không mong trở lại cõi trời nữa sao
Chạy theo danh lợi, lợi danh
Mãn trần cõi tạm trắng tay được gì
Hãy mau trở lại về Nguồn
Làm theo Thiên Ý chuyển mình độ nhân
Cõi trời trở lại quê hương
An vui tự tại ở trên cõi trời
Các con nay đã xuống trần
Không mong trở lại cõi trời nữa sao
—————————

Văn Hóa Cội Nguồn