TRỞ LẠI CÕI TRỜI

TRỞ LẠI CÕI TRỜI

Các con nay đã xuống trần
Không mong trở lại cõi trời nữa sao
Chạy theo danh lợi, lợi danh
Mãn trần cõi tạm trắng tay được gì
Hãy mau trở lại về Nguồn
Làm theo Thiên Ý chuyển mình độ nhân
Cõi trời trở lại quê hương
An vui tự tại ở trên cõi trời
Các con nay đã xuống trần
Không mong trở lại cõi trời nữa sao
—————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s