TẤM LÒNG CON

TẤM LÒNG CON

Cha Trời thấy rõ tấm lòng con
Làm theo Thiên Ý những tháng năm
Chăm chỉ học hành, truyền kinh giáo
Một niệm chưa nói, Cha đều hay
Tấm lòng hiếu thuận, Cha rõ thấu
Nên con mới được, lắm điều may
Tắm gội lắng nghe, ân mưa pháp
Muôn điều tai họa, biến tiêu bay
Con mãi tin theo, nền Nguồn Cội
Tấm lòng con, Cha biết Cha hay
——————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s