TẤM LÒNG CON

Cha Trời thấy rõ tấm lòng con
Làm theo Thiên Ý những tháng năm
Chăm chỉ học hành, truyền kinh giáo
Một niệm chưa nói, Cha đều hay
Tấm lòng hiếu thuận, Cha rõ thấu
Nên con mới được, lắm điều may
Tắm gội lắng nghe, ân mưa pháp
Muôn điều tai họa, biến tiêu bay
Con mãi tin theo, nền Nguồn Cội
Tấm lòng con, Cha biết Cha hay
——————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn