CỬA TRỜI

Cửa trời đã mở rồi
Trên đất nước Việt Nam
Báo cho khắp thế gian
Biết mà tìm về đến
Cội Nguồn đà tỏa sáng
Chính gốc ở Việt Nam
Hỡi bốn biển năm châu
Về Việt Nam để chầu
Đức Cha Trời Tạo Hóa
Đức Mẹ Trời tột thế
Ngự trên nước Việt Nam
Báo cho khắp thế gian
Cửa trời đã mở rồi
Trên đất nước Việt Nam
———————————
Văn Hóa Cội Nguồn