CỬA TRỜI

CỬA TRỜI

Cửa trời đã mở rồi
Trên đất nước Việt Nam
Báo cho khắp thế gian
Biết mà tìm về đến
Cội Nguồn đà tỏa sáng
Chính gốc ở Việt Nam
Hỡi bốn biển năm châu
Về Việt Nam để chầu
Đức Cha Trời Tạo Hóa
Đức Mẹ Trời tột thế
Ngự trên nước Việt Nam
Báo cho khắp thế gian
Cửa trời đã mở rồi
Trên đất nước Việt Nam
———————————
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s