ÁNH ĐẠO VÀNG-1

ÁNH ĐẠO VÀNG

Nhà Nam có ánh Đạo Vàng
Có sông Nguồn Cội có đường lên tiên
Trống Trời truyền thống ngân vang
Thơ Trời cứu cả thế gian nhân loài
Nhà Nam Quốc Tổ Vua Hùng
Anh linh tột thế lẫy lừng năm châu
Rồng Tiên chóa sáng hà sa
Bừng lên chủ nghĩa tinh hoa đại đồng
Nhà Nam có ánh Đạo Vàng
Có sông Nguồn Cội có đường lên tiên
————————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s