ÁNH ĐẠO VÀNG

Nhà Nam có ánh Đạo Vàng
Có sông Nguồn Cội có đường lên tiên
Trống Trời truyền thống ngân vang
Thơ Trời cứu cả thế gian nhân loài
Nhà Nam Quốc Tổ Vua Hùng
Anh linh tột thế lẫy lừng năm châu
Rồng Tiên chóa sáng hà sa
Bừng lên chủ nghĩa tinh hoa đại đồng
Nhà Nam có ánh Đạo Vàng
Có sông Nguồn Cội có đường lên tiên
————————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn