CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG

CÂU CHUYỆN SỐ 71

CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG

Vào thời xa xưa phải nói là rất xa xưa có nước Na Di Đề có Vua Chuyển Luân Thánh Vương trị vì nhân loại hết thảy toàn cầu, gồm thâu hết thảy các Giáo Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo, Thần Giáo, Tiên Giáo, Chúa Giáo, nhân loại đi vào thái bình thịnh trị.

Một hôm các vị Địa Thần, Thiên Thần, Nhơn Thần, về chầu Chuyển Luân Thánh Vương, Địa Thần như Thần Núi, Thần Sông, Thần Hồ, Thần Biển. Thiên Thần như: Thần Mặt Trời, Thần Mặt Trăng, Thần Lửa, Thần Ánh Sáng, Thần Gió, Thần Mây, Thần Âm U, Các vì Tinh Tú, Nhơn Thần như: Thần Công Lý, Thần Hòa Bình, Thần Ban Phước, Thần Giáng Họa, Thần Bình Yên, Thần Chiến Tranh v.v… Cùng Vương, Quan, Vua, Chúa nhiều nước đến tham dự.

Khi tất cả đều an vị chỗ ngồi, có vị đại Quan Chánh Án tối cao Pháp Viện A Na từ chỗ ngồi đứng dậy chấp tay hướng về Chuyển Luân Thánh Vương cung kính thưa rằng: Thưa Đức Chuyển Luân Thánh Vương vì sao Chuyển Luân Thánh Vương lại có quyền lực tối cao Vua trên các Vua. Đạo trên các Đạo như vậy, Chuyển Luân Thánh Vương tu hạnh gì mà được như thế, chúng Thần mong muốn được nghe.

Chuyển Luân Thánh Vương nói rằng: Nầy Ông Tối Cao Pháp Viện. Ông vì pháp hội nên mới hỏi ta như vậy. Thật ra Ta cũng chẳng có quyền lực gì tối cao cả, mà Ta chỉ làm theo Ý Trời. Trong vũ trụ chỉ có Trời mới có đủ quyền năng làm nên những chuyện mà Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không làm được.

Ví dụ Tạo Hóa Cha Trời khai lập lên tam thiên, đại thiên thế giới, các tầng trời Thượng Thiên, Hạ Thiên vũ trụ. Khai tạo lập lên Thất Sơn châu báu, Năm Non Bảy Núi, Non Tiên Cực Lạc. Khai tạo lập lên Nhật, Nguyệt, Tinh Tú, bốn cõi trần gian, 18 tầng Địa Phủ. Khai tạo lập lên những Định Luật vũ trụ, khai tạo lên ngũ đại Thần Lực, Chân Khí, Nước, Đất, Lửa. thành lập bộ máy Huyền Vi Càn Khôn vũ trụ. Khai Tạo lập lên muôn loài vạn vật trong đó có con người đều do Tạo Hóa Cha Trời khai Tạo Lập Ra. Ta chỉ có nhiệm vụ là nói rõ Thiên Ý quyền năng của Trời. Cũng như dắt dẫn muôn loài vạn vật. Ma, Quỷ, Yêu Tinh cũng như Nhân Loại trở về Nguồn. Bổn phận và trách nhiệm con Trời của Ta là như vậy. Vì Ta hết lòng phục vụ làm theo Thiên Ý Cha Trời, nên Cha Trời ban cho phước phần quyền uy tối thắng nói chung là do Cha Trời Tạo Hóa ban cho.

Như các Ông đã biết đại phú do Thiên làm việc cho Cha Trời đương nhiên Cha Trời ban phúc lành sống mãi trong giàu sang an vui cực lạc. Ta chỉ là người chỉ đường mà còn được Cha Trời ban phước lành như thế. Huống chi là những người biết quy thuận Trời, tức là trở về Cội Nguồn của chính mình nơi khai sanh ra Linh Hồn cũng như thể xác, thời nhất định phước phần không kém gì Ta. Vì trong vũ trụ cái gì cũng của Trời. Trời ban cho ai thời người ấy được hưởng. Ông Tối Cao Pháp Viện nghĩ sao. Tổ Tiên Tạo Hóa hiện thân ra Cha Trời Mẹ Trời sanh ra Nhân Loại con người từ Linh Hồn cho đến thể xác. Nhân Loại con người đi chơi rồi quên đường về. Bỗng có người đến nói: Đi theo tao làm con của tao người ấy có đức không ? Có được Trời ban phước lành không ?

Ông Tối Cao Pháp Viện thưa rằng: Thưa Đức Chuyển Luân Thánh Vương, đáng lý ra thấy con người ta đi lạc quên đường về, một là chỉ đường cho những người con lưu lạc trở về. Hai là dẫn những người con lưu lạc trở về nhà gặp Cha Mẹ Trời mới là người có đức phải nói là đại ơn đại đức. Đằng nầy làm cho con người quên Cội mất Nguồn thất đức thời có, không nói là dẫn người ta lạc vào Ma Đạo, Ác Đạo, Quỷ Đạo. Vì bản thân người đó đã là Ma Đạo, Ác Đạo, Quỷ Đạo. Hành động trái ngược lại tòa án Lương Tâm. Vì đi cướp con của kẻ khác. Những người như thế làm gì hưởng được ân đức Đại Phú Do Thiên.

Hi Hữu thay Ông Tối Cao Pháp Viện Ông đã làm sáng cái Đức của những người có Đức. Làm rõ cái sai của những người dẫn Nhân Loại xa Nguồn lạc Cội. Để rồi mãi mãi sa đọa vào cảnh chiến tranh hận thù khốn khổ triền miên. Nầy Ông Tối Cao Pháp Viện, nếu như ai cũng nhận ra mình là con Trời con của Đấng Tạo Hóa. Và họ cũng nhận ra những Quyền mà Tạo Hóa Ban Cho họ ai cũng như ai không ai khác ai. Thời họ cần gì phải theo ai, vì Họ chính là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Họ có quyền làm chủ vũ trụ vì Cội Nguồn của Họ chính là Đấng Tạo Hóa khai lập lên tất cả. Ông Cha Giàu có, con cháu hưởng, làm chủ là như vậy.

Những người dẫn dắt nhân loại đi sai đường lạc Cội. Đương nhiên Họ không được Cha Trời ban phúc lành Đại Phú do Thiên. Mà chỉ hưởng theo Nhân Quả có làm có hưởng, không làm không hưởng. Những người ấy làm gì có quyền năng tối cao vũ trụ. Cũng không có quyền Thay thế Cha Trời dẫn dắt nhân loại vì đã lạc Cội, lạc Nguồn.

Nầy Ông Tối Cao Pháp Viện, Ông nghĩ sao muốn dẫn dắt nhân loại về Nguồn, thời Ông lấy gì để dẫn dắt?
Thưa Đức Chuyển Luân Thánh Vương, đã là con Trời thời chỉ lấy lời Trời huấn dạy. Chỉ cho nhân loại thấy biết Cội Nguồn của chính mình, cũng như hiểu rõ những Quyền Tạo Hóa ban cho mỗi con người, ai cũng như ai, không ai khác ai.
Để cho mỗi con người làm chủ vận mệnh của mình, cũng như làm chủ những Quyền Cơ Bản Tạo Hóa Ban cho ấy, sống theo Thiên Ý cũng chính là sống theo Luật Tạng Vũ Trụ, chính là Hiến Pháp, Luật Pháp đi vào cuộc sống không được vi phạm, vì vi phạm là phạm vào Thiên Ý. Đã phạm vào Thiên Ý thời nhất định bị Thiên Ý chuyển xoay. Nhẹ thời phải đọa làm Ma. Nặng thời phải đọa làm Quỷ. Nặng hơn nữa thời sa đọa xuống các Tầng Địa Phủ chịu sự hành hình khốn khổ, không có ngày ra.

Hi hữu thay Ông Tối Cao Pháp Viện, Ông đã nói rõ được quyền năng của Trời. Lưới Trời lồng lộng mảy lông cũng không lọt. Ta vì hiểu rõ như vậy nên mãi mãi làm theo Thiên Ý. Thiên Ý cũng chính là Thiên Luật Vũ Trụ. Nên Ta có quyền năng tối cao. Chống lại lời Ta dạy cũng có nghĩa là chống lại Thiên Ý. Ta cần gì trừng trị cũng bị Thiên Ý Luật Tạng vũ trụ xoay chuyển hủy diệt. Ta làm theo Ý Trời Thiên Ý nên không ai có thể chống lại được. Thuận Thiên thời tồn tại, nghịch Thiên thời tiêu vong. Sự tùng phục của Thiên Hạ đối với Ta là do Họ tùng phục Trời vậy. Vì Ta làm việc cho Trời nên Họ tùng phục Ta. Nếu Ta không làm việc cho Trời thời lấy đâu ra quyền năng thiên hạ hướng về Ta.

Nói Tóm Lại: Những người hành sự theo Thiên Ý đều là những người có quyền lực tối cao, những người truyền dạy lời Trời dạy là những người có địa vị tối cao. Những người dìu dắt nhân loại về Nguồn là những người có đức tối cao. Những người tôn trọng bảo vệ những Quyền cơ bản Tạo Hóa ban cho là những người có tư cách, nhân cách, phẩm hạnh cao, ai cũng kính trọng nể phục. Những người thông hiểu những Định Luật vũ trụ là những người trí huệ tối cao.

Sự tối cao không phải là tự xưng Ông nầy, Bà nọ mà là căn cứ theo sự hiểu biết chứng ngộ của mình, hành sự làm theo Thiên Ý.  Đất nước Na Di Đề tuy là một đất nước nhỏ, nhưng lại là nơi Văn Hóa Cội Nguồn, Văn Hóa Tối Cao Vũ Trụ Thiên Ý ra đời, đương nhiên nhân loại toàn cầu hướng về Đất Nước Na Di Đề. Tất cả là do Thiên Ý đã an bày không phải nước Na Di Đề tài ba lỗi lạc chi đâu.

Tóm lại : Những người Làm theo Thiên Ý vận hành Thiên Ý đi vào cuộc sống làm cho nhân loại thấm nhuần Thiên Ý, thấu suốt Cội Nguồn trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa an vui tự tại. Đều trở thành Chuyển Luân Thánh Vương từ thấp lên cao tùy theo công sức của mình mà thành tựu. Đức Chuyển Luân Thánh Vương vừa tuyên thuyết xong thời vô số Vương, Quan, Các vị Thần, Thiên Thần, Nhơn Thần, Địa Thần đã hội ngộ đi vào quả vị Chuyển Luân Thánh Vương.
* * *
Long Hoa Lược Truyện,
Văn Hóa Cội Nguồn
Câu chuyện Chuyển Luân Thánh Vương đến đây là hết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s