PHẢI BIẾT NGHE LỜI

PHẢI BIẾT NGHE LỜI

Con Trời phải biết nghe lời
Làm theo Thiên Ý Cha Trời dạy khuyên
Lời vàng lời ngọc Cha trao
Các con nhờ đó sửa đi lỗi lầm
Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần
An vui tự tại không còn khổ đau
Hành trang trở lại cõi thiên
Chính là Văn Hóa tối cao Cội Nguồn
Con Trời phải biết nghe lời
Làm theo Thiên Ý cứu người độ nhân
——————————————-
VĂN HOÁ CỘI NGUỒN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s