PHẢI BIẾT NGHE LỜI

Con Trời phải biết nghe lời
Làm theo Thiên Ý Cha Trời dạy khuyên
Lời vàng lời ngọc Cha trao
Các con nhờ đó sửa đi lỗi lầm
Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần
An vui tự tại không còn khổ đau
Hành trang trở lại cõi thiên
Chính là Văn Hóa tối cao Cội Nguồn
Con Trời phải biết nghe lời
Làm theo Thiên Ý cứu người độ nhân
——————————————-
VĂN HOÁ CỘI NGUỒN